શ્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ,
માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી,ગુજરાત રાજ્ય
શ્રી હર્ષ સંઘવી,
માનનીય રાજય કક્ષાના મંત્રીશ્રી ગૃહ વિભાગ, ગુજરાત
શ્રી વિકાસ સહાય, આઇ.પી.એસ.,
અધ્યક્ષ પો.સ.ઈ. ભરતી બોર્ડ અને પોલીસ મહાનિદેશક, તાલીમ, ગુજરાત રાજય, ગાંધીનગર.

:: અગત્યની નોંધ ::


તા.૦૪/૧૨/૨૦૨૧

શારીરીક કસોટીની તારીખ બદલવા અંગે આવેલ અરજીઓની માહિતી જોવા માટે અહિં કલીક કરો....


:: કમોસમી વરસાદ અંગે અગત્યની સૂચનાઃ તા.૦૨/૧૨/૨૦૨૧ ::

કમોસમી વરસાદના કારણે SRPF ગૃપ-પ, ગોઘરા મેદાન ખાતે પો.સ.ઇ. / લોકરક્ષકની તા.૦૩/૧૨/૨૦૨૧ ના રોજ લેવાનાર શારિરીક કસોટી મોકુફ રાખવામાં આવેલ છે. ઉમેદવારોને શારિરીક કસોટીની નવી તારીખ હવે પછી જણાવવામાં આવશે.


કમોસમી વરસાદના કારણે પોલીસ હેડ કવાર્ટર, ભરૂચ, ખેડા, સુરેન્દ્રનગર, અમરેલી તથા SRPF ગૃપ-૧૧ વાવ-સુરત અને SRPF ગૃપ-૭, નડિયાદ એમ કુલ ૬ મેદાનો ખાતે પો.સ.ઇ. / લોકરક્ષકની તા.૦૩/૧૨/૨૦૨૧ અને તા.૦૪/૧૨/૨૦૨૧ ના રોજ લેવાનાર શારિરીક કસોટી મોકુફ રાખવામાં આવેલ છે. ઉમેદવારોને શારિરીક કસોટીની નવી તારીખ હવે પછી જણાવવામાં આવશે.

પો.સ.ઇ./લોકરક્ષકની સંયુકત કસોટી અંગેની જાહેરાતઃ તા.૦૨/૧૨/૨૦૨૧


તા.૨૯/૧૧/૨૦૨૧

કોલલેટર ડાઉનલોડ થતો નથી તે અંગે ભરતી બોર્ડને કરવાની અરજીનો નમૂનો

ભુલથી Gender ખોટી ભરાયેલ છે તે માટે ભરતી બોર્ડને જાણ કરવાની અરજીનો નમૂનો


તા.૨૮/૧૧/૨૦૨૧

એક કરતા વધુ મળેલ કોલલેટર અંગે ભરતી બોર્ડને કરવાની અરજીનો નમૂનો

પો.સ.ઇ. કેડર શારીરીક કસોટી માટે અગત્યની સુચના (તા.૨૭/૧૧/૨૦૨૧) જોવા માટે અહિં કલીક કરો....

પો.સ.ઇ. કેડરની ભરતી માટે કરવામાં આવેલ અરજીઓની ચકાસણી કરતા એક કરતા વધારે અરજીઓ કરેલ હોય તેવી અરજીઓ પૈકી છેલ્લી કન્ફર્મ કરેલ અરજી માન્ય રાખી વધારાની કરવામાં આવેલ અરજીઓમાં તા.૨૬/૧૧/૨૦૨૧ નારોજ વધુ અરજીઓ રદ કરવામાં આવેલ છે. રદ થયેલ અરજીઓનો કન્ફર્મેશન નંબર જોવા માટે અહિં કલીક કરો....

પો.સ.ઇ. કેડરની ભરતી માટે કરવામાં આવેલ અરજીઓની ચકાસણી કરતા એક કરતા વધારે અરજીઓ કરેલ હોય તેવી અરજીઓ પૈકી છેલ્લી કન્ફર્મ કરેલ અરજી માન્ય રાખી વધારાની કરવામાં આવેલ અરજીઓ રદ કરવામાં આવેલ છે. રદ થયેલ અરજીઓનો કન્ફર્મેશન નંબર જોવા માટે અહિં કલીક કરો....

પો.સ.ઇ. કેડરની ભરતી માટે કરવામાં આવેલ અરજી કન્ફર્મ કર્યા બાદ જનરલ કેટેગીરીના જે ઉમેદવારોએ ફી ભરેલ નથી તેઓની અરજી રદ કરવામાં આવેલ છે. રદ થયેલ અરજીઓનો કન્ફર્મેશન નંબર જોવા માટે અહિં કલીક કરો....

પો.સ.ઇ. તથા લોકરક્ષક બન્નેમાં ફોર્મ ભરનાર ઉમેદવારને એક જ વાર શારિરીક કસોટી આપવાની રહેશે. તા.૦૩/૧૨/૨૦૨૧ થી શારિરીક કસોટી શરૂ થશે. કોલલેટર તા.૨૬/૧૧/૨૦૨૧ થી OJAS ની વેબસાઇટ ઉપરથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે. રવિવારના રોજ શારિરીક કસોટી લેવામાં આવશે નહિ. વખતો વખતની સૂચનાઓ બન્ને ભરતી બોર્ડની વેબસાઇટ ઉપર મુકવામાં આવશે. જે જોતા રહેવુ.

નોંધ:

હેલ્‍પ લાઇન
હેલ્‍પ લાઇન નંબર :
અમારો સંપર્ક કરો
પો.સ.ઈ. ભરતી બોર્ડની કચેરી,
બંગલા નંબરઃ ગ-૧૩, સેકટર-૯ સરિતા ઉધાનની નજીક, ગાંધીનગર – ૩૮૨૦૦૯
અપીલ અધિકારીઃ
શ્રી વિકાસ સહાય, આઇ.પી.એસ.
અધ્યક્ષ પો.સ.ઈ. ભરતી બોર્ડ અને પોલીસ મહાનિદેશક, તાલીમ, ગુજરાત રાજય, ગાંધીનગર.
જાહેર માહિતી અધિકારીઃ
શ્રી વિરેન્દ્ર યાદવ, આઇ.પી.એસ.
સભ્ય પો.સ.ઈ. ભરતી બોર્ડ અને પોલીસ અધિક્ષક અમદાવાદ ગ્રામ્ય, અમદાવાદ